?nregistrare online  ?

Contacteaza-ne  ?

Vremurile recente au v?zut o examinare sporit? de la HMRC privind modul ?n care contractorii sunt pl?ti?i ?n timp ce se afl? ?n misiuni temporare. De aceea este important s? folosi?i un furnizor ?n care pute?i avea ?ncredere ?i de ce angajarea cu Orbital v? poate proteja de sistemele neconforme.

Oferim un serviciu unic de op?iuni de salarizare, care s? corespund? fiec?rui nivel al ca?tigurilor salariale ?i s? ofere consultan?? prietenoas?, onest? ?i informativ? sus?inut? de valorile noastre "Customer & Contractor CARE":

Compliant Attentive Responsive Everytime

Beneficii orbitale  ?

Pentru Agen?ii ?i contractori

Salarizare Op?iuni  ?

scrisori de acreditare  ?

Ce v? poate oferi Orbital?

Acredit?ri ?n industrie

Grupul Orbital a ca?tigat ?n mod proactiv o serie de acreditare ?i standarde recunoscute ?n domeniu pentru a dovedi clien?ilor no?tri ?i for?ei de munc?, c? suntem serio?i ?n ceea ce prive?te func?ionarea la legisla?ia actual? ?i protejarea intereselor acestora.

Acredit?ri ?n industrie

Grupul Orbital a ca?tigat ?n mod proactiv o serie de acreditare ?i standarde recunoscute ?n domeniu pentru a dovedi clien?ilor no?tri ?i for?ei de munc?, c? suntem serio?i ?n ceea ce prive?te func?ionarea la legisla?ia actual? ?i protejarea intereselor acestora.

Pa?aportul profesional

Pa?aportul profesional este o organiza?ie profesional? independent? de membru care lucreaz? cu toate sectoarele pie?ei muncitorilor flexibili.

?tampila de aprobare a pa?apoartelor profesionale este acordat? numai companiilor care au trecut printr-un audit riguros, de conformitate ?i sunt, de asemenea, utilizate de mai multe agen?ii ca punct de referin?? atunci cand revizuiesc furnizorii lor de salarizare. Orbital a finalizat toate verific?rile PP ?i este membru cu drepturi depline.

  0845 838 888 7

  professionalpassport.com

FCSA

?n calitate de asocia?ie profesional? pentru servicii profesionale de angajare (umbrel?, contabilitate, salarizare), FCSA lucreaz? pentru a sprijini sectorul ?i for?a de munc? flexibil?. Asocia?ii ?i membri ader? la Carta noastr?, care confirm? faptul c? afacerile lor opereaz? legal ?i sunt conduse de Fit & Proper Persons.

  0203 772 8622

  julia.kermode@fcsa.org.uk

ECHIP?

TEAM este cea mai mare re?ea de recrutor independen?i din Regatul Unit. TEAM ofer? membrilor s?i servicii de recrutare ?i ocupare a for?ei de munc?, permi?andu-i membrilor s?i s? acorde toate beneficiile asociate unui recrutor independent, iar ?n acela?i timp s? fie capabil s? valorifice puterea de re?ea combinat? ?n peste 700 de loca?ii.

  01730 890476

  team@jobsatteam.com

PRISM

PRISM este o asocia?ie profesional? nonprofit care reprezint? ?i promoveaz? interesele membrilor s?i care ac?ioneaz? to?i ?n cadrul sectorului intermediarilor de pl??i profesionale.

Sectorul acoper? furnizorii care ofer? asisten?? lucr?torilor temporari ?i companiilor de recrutare prin furnizarea de servicii de salarizare, angajarea lucr?torilor printr-o structur? umbrel? a companiei ?i sprijin pentru serviciile de contabilitate pentru lucr?torii care ??i desf??oar? activitatea prin intermediul societ??ii lor cu r?spundere limitat?, deseori denumit? un PSC.

Membrii aleg un Comitet Executiv, iar acest lucru direc?ioneaz? priorit??ile ?i activit??ile Asocia?iei.

  0203 198 0094

  www.prism.contractors

Orbital Payroll Group este membru fondator al PRISM.

Apsco

Asocia?ia companiilor profesionale de personal (APSCo) a fost creat? pentru a oferi tuturor firmelor implicate ?n recrutarea de talente profesionale care au un angajament fa?? de excelen??, sprijin specializat ?i voce distinct? de care au nevoie pentru a avea succes. Ofer? candida?ilor ?i angajatorilor un ecuson de ?ncredere de calitate oferind ?n acela?i timp firmelor membre o gam? inovatoare de servicii concepute pentru ace?tia de exper?i ?n recrutare.

101 Borough High Street, Londra, SE1 1NL

  +44 (0) 8458 997 388

  info@apsco.org

Modelul vechi care pare ?nc? bine - Umbrela nu Cheltuieli

Acest model este ceea ce mul?i angaja?i din agen?iile existente se vor ?ncadra ?n prezent dac? ?n prezent pl?tesc o rat? umbrel? ridicat? de agen?ia lor ?i lucreaz? ?n roluri considerate a fi sub supraveghere, direc?ie ?i control (sau drept).

Dac? sunt prinse de SDC ?i nu se calific? drept lucr?tori mobili, atunci nu se pot rambursa cheltuieli ?i toate pl??ile vor fi supuse pl??ii complete la surs?. Rata minim? de ?ncasare va continua s? se aplice pentru a asigura conformitatea pentru scopurile na?ionale minime / salariul de via?? ?i pl??ile pentru s?rb?tori.

Beneficii:

 • Straight forward set up cu toate Tax / NI deduse la surs?.
 • Nu consum? timp administra?ia HMRC ?n compara?ie cu munca pe cont propriu.
 • Financiar la egalitate cu noile produse "cu capital restrans", dar f?r? probleme, stres sau incertitudine.
 • Mul?i lucr?tori fac o cerere direct? pentru scutirea de la plata impozitului pe profit la sfar?itul anului.
 • Beneficiile totale pentru angajare, nu este un aranjament Zero-Hour.
 • Are longevitate - nu este nevoie s? se schimbe ?n diferite modele / lacune fiscale ?n fiecare an.

Revendic?ri la sfar?itul anului:

Datorit? num?rului mare de antreprenori care pot fi prin?i de SDC dup? aprilie 2016, este aproape sigur c? va exista un num?r la fel de mare, care va ?ncerca s? revendice cheltuielile de la sfar?itul anului fiscal. Acest lucru s-ar putea dovedi mai ales ?n sectoarele care au fost verificate de c?tre HMRC ca fiind susceptibile de a avea SDC evident ?n majoritatea cazurilor, de exemplu, educa?ia.

Revendic?rile pot fi efectuate completand fie:

 1. Formularul P87 dac? cererea este de pan? la 2500 £.
 2. O autoevaluare normal?, care poate necesita ?nregistrarea pentru un num?r UTR.

Putem ajuta la:

 • Men?inerea unui jurnal al cheltuielilor depuse de lucr?tori pe tot parcursul anului.
 • Realizarea unui raport la sfar?itul anului, cu o defalcare a cheltuielilor colectate.
 • Raportul poate fi utilizat apoi pentru a putea trimite cererea, iar evaluarea este plasat? direct pe HMRC.

CUM FUNCTIONEAZA

Numai umbrel? de kilometraj (f?r? SDC sau un lucr?tor cu mai multe loca?ii)

Acest model este potrivit pentru lucr?torii care au o solicitare de kilometraj ridicat comparativ cu alte cheltuieli, pe o serie de sarcini.

Modific?rile aduse Legii finan?elor din 2015 ?i, ?n special, noilor norme privind "sacrificiul salarial relevant" ?mpiedic? ca?tigurile s? fluctueze ca urmare a ramburs?rii cheltuielilor. Cu toate acestea, kilometrajul se afl? ?n afara acestor reguli, r?manand neschimbat.

Lucr?torul va trebui totu?i s? fie evaluat pentru SDC ?n ceea ce prive?te atribuirea,

dar ?n cazul ?n care trec testul sau sunt un lucr?tor cu mai multe loca?ii, pot solicita cheltuiala.

Orient?rile sunt:

 • Muncitorul va fi angajat ?ntr-un contract de angajare ?n ansamblul s?u (tratand astfel locul de munc? temporar).
 • Trebuie s? existe dovezi c? nu exist? nici un SDC (sau dreptul lui) pentru cesiune, sau c? sunt un lucr?tor cu mai multe situri.
 • Numai cheltuielile de plat? pot fi rambursate.
 • Lucr?torii care lucreaz? pe mai multe amplasamente nu pot solicita kilometrajul "naveta", ci doar "site-to-site".
 • Toate celelalte cheltuieli (primite) sunt colectate de Orbital pentru a furniza lucr?torului o declara?ie fiscal? de la sfar?itul anului.

CUM FUNCTIONEAZA

CIS Self Employed Sole Trader

Agen?ia / NIC Asigurarea Asigur?rilor de Indemniza?ie

Datorit? incertitudinii pe care le-au adus modific?rile recente ale legisla?iei ?i a complexit??ii ?n?elegerii de supraveghere, direc?ie ?i control, multe agen?ii temporare de munc? s-au ?ndep?rtat de la locul de munc? pe cont propriu.

Agen?ia de protec?ie a fost creat? pentru a contracara evenimentul cu o provocare reu?it? a companiei HMRC ?i poate oferi rambursarea pierderilor convenite de impozite ?i pierderi ale NI, precum ?i a costurilor legale (dac? este necesar).

Nu suntem unul dintre acei furnizori care se afl? ?ntr-o misiune de vanz?ri pentru a v? convinge c? acesta este leacul fa?? de toate preocup?rile dvs. de sine st?t?toare, deoarece nu este ?i ?nc? necesit? procese ?n vigoare pentru a confirma motivul pentru care anumi?i agen?i sunt potrivi?i pentru activit??i independente . Dar dac? dori?i acoperirea, avem op?iunea disponibil? pe o baz? f?r? obliga?ii ?i este, ?n esen??, un alt nivel de protec?ie sau "plas? de siguran??" dac? sunte?i angajat cu subcontractan?ii CSI.

Recent am v?zut o cre?tere a num?rului de operatori care se ?ntorc prin CSI, deoarece agen?iile dobandesc mai multe cuno?tin?e, se simt mai ?ncrez?tori ?i au un proces mai bun de a lucra cu legisla?ia.

Nu ezita?i s? intra?i ?n contact deoarece suntem bucuro?i s? discut?m politica cu dvs. ?n detaliu ?n orice moment sau putem, de asemenea, s?-i facem pe brokerii no?tri s? vorbeasc? cu dvs. dac? sim?i?i c? ar fi benefic?.

Politica este condus? de Accountax ?n numele lui Markel.

Perfect pentru subcontractanti care lucreaza pe o baza independenta in constructii (meserii sau tehnice) si feroviare. Datorit? introducerii "intermediarilor onshore" sau "legisla?iei agen?iei" ?n aprilie 2014 ?i obliga?iilor ulterioare de raportare care au ?nceput ?n 2015, este acum important s? se stabileasc? dac? exist? supravegherea, direc?ia sau controlul (sau dreptul) la fiecare lucr?tor cu privire la modul ?n care ??i ?ndeplinesc atribu?iile, pe fiecare misiune.

?n cazul ?n care se confirm? c? SDC exist? ?n cazul unui aranjament special de lucru, operatorul ar trebui s? fie clasat ca PAYE ?n scopuri fiscale. Putem asista clien?ii no?tri ?n efectuarea unei evalu?ri robuste asupra SDC, inclusiv a nivelului de roluri de locuri de munc? care ar putea fi exclus imediat ?i a acelor roluri ?n care ar putea fi f?cut? o evaluare.

Angajamentul CSI con?ine urm?toarele aspecte:

 • Num?rul unic de referin?? fiscal? ?i dovada independen?ei este o cerin??.
 • Procesul de a confirma existen?a sau nu a dreptului SDC la un anumit rol sau atribuire este important s? se stabileasc? ?n scopuri de angajare (r?spunderea agen?iei).
 • Taxa CSI a sc?zut la 20% (standard) sau 30% (rat? mai mare) dup? verificarea cu HMRC.
 • To?i subcontractan?ii sunt angaja?i ?ntr-un contract pe deplin compatibil cu serviciile, sunt liberi s?-?i g?seasc? propria sarcin? / detaliu de lucru ?i au dreptul de ?nlocuire.
 • R?spunderea public? ?i asigurarea de accidente personale ca standard (dac? este necesar).
 • NIC Protect de asigurare de desp?gubire acoperire disponibile ?mpotriva orice poten?iale anchete de stare.
 • Salariul s?pt?manal, care se desf??oar? pe cont propriu, pentru a indica defalcarea veniturilor. Disponibil pe portalul contractorului.

Exporta?i Biroul PAYE

Acesta este serviciul ideal pentru clien?ii care au un num?r de angaja?i PAYE direct angaja?i, dar nu doresc costul ?i dificultatea de a efectua o salarizare intern?.

Putem elimina toate presiunile implicate ?n configurarea, procesarea ?i plata lucr?torilor pentru a v? l?sa s? v? concentra?i asupra maximiz?rii afacerii dvs.

?ntrucat schimb?rile ?n solicitarea cheltuielilor de c?l?torie ?i de ?edere au afectat lucr?torii Umbrella PAYE ?n 2016, aceast? op?iune a devenit mai popular? pentru cei afla?i la cap?tul inferior al sc?rii salariale, care acum nu beneficiaz? de rambursarea cheltuielilor.

Beneficiile includ

Non - CIS un singur comerciant

Este totu?i o alegere popular? pentru contractorii care doresc cea mai simpl? modalitate de a-?i desf??ura activitatea pe cont propriu ca unic comerciant, mai degrab? decat o societate cu r?spundere limitat?. Aceast? op?iune este potrivit? pentru to?i agen?ii non-constructori care sunt bucuro?i s? se autoevalueze la sfar?itul anului, dar f?r? a avea probleme de a fi director de companie ?i responsabilit??ile pe care le aduce.

Angajamentul unic al comerciantului con?ine urm?toarele aspecte:

 • Num?rul unic de referin?? fiscal? ?i dovada independen?ei este o cerin??.
 • Procesul de a confirma existen?a sau nu a dreptului SDC la un anumit rol sau atribuire este important s? se stabileasc? ?n scopuri de angajare (r?spunderea agen?iei).
 • Fondurile sunt pl?tite ?n sum? brut?, f?r? deducere, ?n afar? de marja companiei noastre re?inute.
 • Toate impozitele ?i indemniza?ia care trebuie pl?tite la sfar?itul anului de c?tre lucr?tor.
 • To?i subcontractan?ii sunt angaja?i ?ntr-un contract pe deplin compatibil cu serviciile, sunt liberi s?-?i g?seasc? propria sarcin? / detaliu de lucru ?i au dreptul de ?nlocuire.
 •  R?spunderea public? ?i asigurarea de accidente personale ca standard (dac? este necesar).
 •  NIC Protect de asigurare de desp?gubire acoperire disponibile ?mpotriva orice poten?iale anchete de stare.
 •  Salariul s?pt?manal, care se desf??oar? pe cont propriu, pentru a indica defalcarea veniturilor. Disponibil pe portalul contractorului.

La fel ca ?n CSI, introducerea "intermediarilor onshore" sau "legisla?ia agen?iilor" ?n aprilie 2014 ?i obliga?iile ulterioare de raportare care au ?nceput ?n 2015 ?nseamn? c? este important s? se stabileasc? dac? exist? supraveghere, direc?ie sau control (sau dreptul) fiec?rui lucr?tor cu privire la modul ?n care ??i ?ndeplinesc atribu?iile, pe fiecare misiune.

Este recomandabil ca oricine care se afl? ?n sfera de aplicare a SDC (sau dreptul de a) nu ar fi potrivit pentru acest model ?i ar trebui s? fie clasificat ca PAYE.

Contacteaza-ne

Agen?ie diferit?, aceea?i orbital?

Doar pentru c? v? muta?i agen?ii nu ?nseamn? c? trebuie s? schimba?i brusc furnizorul dvs. de salarizare ?i, eventual, s? suporta?i mai multe costuri pentru un serviciu mai mic. Spune?i-ne pur ?i simplu numele noului agent ?i detaliile de contact ?i vom face restul. Lucr?m cu 100 de agen?ii din Marea Britanie ?i putem stabili plata cu ei ?n cateva minute. Dac? nu ?ntreba?i, nu ve?i ?ti niciodat?.

Contacta?i-ne acum dac? dori?i s? continua?i s? utiliza?i serviciile noastre la noua dvs. agen?ie:

Orbital Job Board

Pan? la num?rul de locuri libere de la agen?iile de varf ale Regatului Unit:

Noile ?nscrieri

  01226 444 445

info@orbitalservices.co.uk

?nregistrare online

Contractorul Portal

Conectarea portalului

? 2018 Orbital Payroll Group Ltd. Toate drepturile rezervate

Vremurile recente au v?zut o examinare sporit? de la HMRC privind modul ?n care contractorii sunt pl?ti?i ?n timp ce se afl? ?n misiuni temporare. De aceea este important s? folosi?i un furnizor ?n care pute?i avea ?ncredere ?i de ce angajarea cu Orbital v? poate proteja de sistemele neconforme.

Oferim un serviciu unic de op?iuni de salarizare, care s? corespund? fiec?rui nivel al ca?tigurilor salariale ?i s? ofere consultan?? prietenoas?, onest? ?i informativ? sus?inut? de valorile noastre "Customer & Contractor CARE":

Compliant
Attentive
Responsive
Everytime

ro_RORomanian
en_GBEnglish pl_PLPolish pt_PTPortuguese (Portugal) pt_BRPortuguese (Brazil) ro_RORomanian
一本一道高清在线无码-一夲道DVD高清无码