Rejestracja online  ?

Skontaktuj si? z nami  ?

Ostatnie czasy przynios?y wi?ksz? kontrol? ze strony HMRC na temat sposobu p?acenia wykonawców podczas tymczasowych zadań. Dlatego wa?ne jest, aby korzysta? z us?ug dostawcy, któremu mo?esz zaufa?, i dlaczego zaanga?owanie si? w orbit? mo?e zabezpieczy? Ci? przed niespe?niaj?cymi wymagań programami.

Oferujemy kompleksow? obs?ug? opcji p?acowych, dostosowan? do ka?dego poziomu zarobków i oferuj?c? przyjazne, rzetelne i pouczaj?ce porady z uwzgl?dnieniem naszych warto?ci "Klient i Wykonawca CARE":

dobezu?yteczny ZAuwa?ny Rinteligentny mibardzo szybko

Korzy?ci orbitalne  ?

Opcje p?ac  ?

Kwalifikacje  ?

Co mo?e Ci zaoferowa? orbital?

Akredytacje bran?owe

Grupa Orbital aktywnie zdoby?a szereg uznanych w bran?y akredytacji i standardów, aby udowodni? naszym klientom i pracownikom, ?e powa?nie podchodzimy do bie??cych przepisów i chronimy ich interesy.

Akredytacje bran?owe

Grupa Orbital aktywnie zdoby?a szereg uznanych w bran?y akredytacji i standardów, aby udowodni? naszym klientom i pracownikom, ?e powa?nie podchodzimy do bie??cych przepisów i chronimy ich interesy.

Profesjonalny paszport

Professional Passport to niezale?na organizacja cz?onkowska dzia?aj?ca we wszystkich sektorach rynku elastycznych pracowników.

Piecz?? zatwierdzenia Professional paszport jest przyznawana tylko firmom, które przesz?y rygorystyczny audyt zgodno?ci, a tak?e s? u?ywane przez wiele agencji jako punkt odniesienia podczas przegl?du dostawców p?ac. Orbital zakończy? wszystkie kontrole PP i jest w pe?ni zatwierdzonym cz?onkiem.

  0845 838 888 7

  professionalpassport.com

FCSA

Jako zwi?zek zawodowy dla profesjonalnych s?u?b zatrudnienia (parasol, ksi?gowo??, lista p?ac), FCSA dzia?a na rzecz wspierania sektora i elastycznej si?y roboczej. Wspó?pracownicy i cz?onkowie stosuj? si? do naszej Karty, która potwierdza, ?e ??ich firmy dzia?aj? legalnie i s? prowadzone przez Fit & Proper Persons.

  0203 772 8622

  julia.kermode@fcsa.org.uk

ZESPó?

TEAM to najwi?ksza sie? niezale?nych rekruterów w Wielkiej Brytanii. TEAM zapewnia cz?onkom rekrutacj? i zatrudnienie, dzi?ki czemu cz?onkowie mog? oferowa? wszystkie korzy?ci zwi?zane z lokalnym niezale?nym rekruterem, a jednocze?nie mog? korzysta? z po??czonego potencja?u sieciowego w ponad 700 lokalizacjach.

  01730 890476

  team@jobsatteam.com

PRYZMAT

PRISM to nienastawione na zysk profesjonalne stowarzyszenie handlowe, które reprezentuje i promuje interesy swoich cz?onków, którzy dzia?aj? w sektorze profesjonalnych po?redników p?atniczych.

Sektor obejmuje us?ugodawców, którzy oferuj? wsparcie dla pracowników tymczasowych i firm rekrutacyjnych, ?wiadcz?c us?ugi p?acowe, zatrudniaj?c pracowników za po?rednictwem struktury spó?ki-matki oraz us?ugi w zakresie us?ug ksi?gowych dla pracowników, którzy prowadz? dzia?alno?? za po?rednictwem w?asnej spó?ki z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, cz?sto okre?lanej jako PSC.

Cz?onkowie wybieraj? Komitet Wykonawczy, który kieruje priorytetami i dzia?aniami Stowarzyszenia.

  0203 198 0094

  www.prism.contractors

Orbital Payroll Group jest cz?onkiem-za?o?ycielem PRISM.

Apsco

Utworzono Stowarzyszenie Profesjonalnych Firm Profesjonalnych (APSCo), aby zapewni? wszystkim firmom zaanga?owanym w rekrutacj? profesjonalnych talentów, którzy s? zaanga?owani w doskona?o??, specjalistyczne wsparcie i wyró?niaj?cy si? g?os, którym musz? odnie?? sukces. Daje to kandydatom i pracodawcom godn? zaufania cech?, zapewniaj?c jednocze?nie firmom cz?onkowskim innowacyjny zakres us?ug opracowanych dla nich przez ekspertów rekrutacyjnych.

101 Borough High Street, Londyn, SE1 1NL

  +44 (0) 8458 997 388

  info@apsco.org

Stary model, który nadal wygl?da dobrze - Parasol bez wydatków

Ten model jest tym, do czego wielu obecnych pracowników agencji b?dzie si? teraz pasowa?, je?li otrzymaj? oni obecnie podwy?szony "wska?nik parasolowy" przez swoj? agencj? i pracuj? w rolach uznanych za podlegaj?ce nadzorowi, kierownictwu i kontroli (lub prawu).

Je?li zostan? z?apani przez SDC i nie kwalifikuj? si? jako pracownicy mobilni, wówczas nie mo?na uzyska? zwrotu kosztów, a wszystkie p?atno?ci b?d? podlega? pe?nemu podatkowi PAYE u ?ród?a. Minimalna stawka naliczania b?dzie nadal obowi?zywa? w celu zapewnienia zgodno?ci z krajowymi wymaganiami minimalnymi / dotycz?cymi p?ac utrzymania i urlopów.

Korzy?ci:

 • Prosta konfiguracja ze wszystkimi podatkami / NI odliczanymi u ?ród?a.
 • Brak czasoch?onnego administrowania HMRC w porównaniu do samozatrudnienia.
 • Finansowo na równi z nowymi produktami "low-end limited company", ale bez k?opotów, stresu czy niepewno?ci.
 • Wielu pracowników sk?ada bezpo?rednie roszczenie o ulg? w wydatkach na koniec roku.
 • Pe?ne korzy?ci z tytu?u zatrudnienia, to nie jest uk?ad zerowy.
 • Ma d?ugowieczno?? - nie trzeba wymienia? si? z innymi modelami / lukami podatkowymi ka?dego roku.

Roszczenia na koniec roku:

Ze wzgl?du na du?? liczb? wykonawców, którzy mog? zosta? z?apani przez SDC po kwietniu 2016 r., Jest niemal pewne, ?e b?dzie równie du?a liczba, która b?dzie stara?a si? o zwrot kosztów na koniec roku podatkowego. Mo?e si? to udowodni? szczególnie w sektorach, które zosta?y sprawdzone przez HMRC, jako ?e najprawdopodobniej SDC jest ewidentne w wi?kszo?ci przypadków, np. W edukacji.

Roszczenia mo?na zg?asza?, wype?niaj?c:

 1. Formularz P87, je?li roszczenie wynosi do 2500 £.
 2. Normalna samoocena, która mo?e wymaga? rejestracji na numer UTR.

Mo?emy pomóc:

 • Prowadzenie dziennika wydatków przedstawionych przez pracowników przez ca?y rok.
 • Sporz?dzenie raportu na koniec roku z podzia?em zebranych kosztów.
 • Raport mo?na nast?pnie wykorzysta? do zg?oszenia roszczenia, a ocena zostanie umieszczona bezpo?rednio na HMRC.

JAK TO DZIA?A

Parasol milowy (bez SDC lub pracownika wielozak?adowego)

Ten model jest odpowiedni dla pracowników, którzy maj? wysokie roszczenia w porównaniu do innych wydatków, w ramach serii zadań.

Zmiany w ustawie o finansach z 2015 r., W szczególno?ci nowe zasady dotycz?ce "Odpowiedniego wynagrodzenia", zapobiegaj? fluktuacji zarobków w wyniku zwrotu kosztów. Przebieg jednak jest poza tymi regu?ami, wi?c pozostaje niezmieniony.

Pracownik nadal b?dzie musia? zosta? oceniony pod k?tem SDC za ich przydzia?,

ale gdy zdadz? egzamin lub s? pracownikami wielozak?adowymi, mog? ubiega? si? o zwrot kosztów.

Wytyczne s? nast?puj?ce:

 • Pracownik b?dzie zaanga?owany w zawarcie umowy o prac? (traktuj?c to miejsce pracy jako tymczasowe).
 • Musi istnie? dowód, ?e nie ma SDC (lub prawa) na zlecenie lub, ?e s? one pracownikami wielooddzia?owymi.
 • Tylko koszty podró?y mog? by? zwracane.
 • Pracownicy wielozak?adowi nie mog? twierdzi?, ?e przebieg "doje?d?a?", tylko "od strony do miejsca".
 • Wszystkie pozosta?e wydatki (pokwitowanie) s? zestawiane przez orbit?, aby dostarczy? pracownikowi rocznego zeznania podatkowego.

JAK TO DZIA?A

CIS Self Employed Sole Trader

Agencja / NIC Protect ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci

Ze wzgl?du na niepewno??, jak? przynios?y ostatnie zmiany legislacyjne i z?o?ono?? rozumienia nadzoru, kierowania i kontroli, wiele agencji pracy tymczasowej odesz?o z obszaru samozatrudnienia.

Ochrona agenta zosta?a opracowana w celu przeciwdzia?ania zdarzeniu zakończonemu sukcesem HMRC i mo?e zapewni? zwrot uzgodnionych strat podatkowych i NI, a tak?e koszty prawne (je?li s? wymagane).

Nie jeste?my jednym z tych dostawców, którzy prowadz? misj? sprzeda?ow?, aby przekona? Ci?, ?e jest to lekarstwo na wszystkie twoje obawy dotycz?ce samozatrudnienia, poniewa? tak nie jest i nadal wymaga procesów w celu potwierdzenia, dlaczego niektórzy pracownicy s? odpowiedni do samozatrudnienia . Ale je?li chcesz uzyska? ochron?, mamy opcj? dost?pn? bez zobowi?zań i jest to zasadniczo kolejna warstwa ochrony lub "siatki bezpieczeństwa", je?li anga?ujesz si? w prace podwykonawców CIS.

Niedawno zaobserwowali?my wzrost liczby agentów powracaj?cych przez CIS, poniewa? agencje zdobywaj? wi?cej wiedzy, czuj? si? pewniej i maj? lepszy proces pracy z przepisami.

Zapraszam do kontaktu, poniewa? ch?tnie porozmawiamy o tej polityce z Tob? bardziej szczegó?owo w dowolnym momencie lub mo?emy równie? poprosi? naszych brokerów, aby porozmawiali z Tob?, je?li uwa?asz, ?e by?oby to korzystne.

Zasady s? prowadzone przez Accountax w imieniu Markel.

Idealny dla podwykonawców, którzy pracuj? na zasadzie niezale?nej w budownictwie (handel lub technika) i kolej?. W zwi?zku z wprowadzeniem "Po?redników w ruchu l?dowym" lub "Ustawodawstwa agencji" w kwietniu 2014 r. I pó?niejszych obowi?zków sprawozdawczych, które rozpocz??y si? w 2015 r., Wa?ne jest obecnie ustalenie, czy nadzór, kierowanie lub kontrola (lub prawo) istniej? dla ka?dego pracownika co do sposobu wykonywania przez nich obowi?zków, wed?ug przydzia?u.

Je?li zostanie potwierdzone, ?e SDC istnieje w odniesieniu do konkretnego uk?adu pracy, wówczas operat musia?by by? sklasyfikowany jako PAYE dla celów podatkowych. Mo?emy pomóc naszym klientom w przeprowadzeniu rzetelnej oceny SDC, w tym, który poziom ról stanowiskowych mo?na natychmiast wykluczy?, oraz tych ról, w których mo?na dokona? oceny.

Zaanga?owanie CIS zawiera nast?puj?ce aspekty:

 • Wymagany jest wyj?tkowy numer identyfikacji podatkowej i dowód samozatrudnienia.
 • Proces potwierdzaj?cy, czy prawo SDC istnieje w odniesieniu do okre?lonej roli lub zlecenia, jest wa?ny dla celów zwi?zanych z zatrudnieniem (odpowiedzialno?? Agencji).
 • Odliczenie CIS wynosi 20% (standard) lub 30% (wy?sza stawka) po weryfikacji z HMRC.
 • Wszyscy podwykonawcy s? zatrudniani na podstawie w pe?ni zgodnej umowy na us?ugi, mog? swobodnie znajdowa? swoje w?asne zlecenia / szczegó?y pracy i maj? prawo do zast?pienia.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej i ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków w standardzie (je?li wymagane).
 • NIC Protect zapewnia ochron? ubezpieczeniow? przed potencjalnymi zapytaniami o status.
 • Cotygodniowe przekazy pieni??ne w celu pokazania podzia?u zarobków. Dost?pne na portalu kontrahenta.

Outsource PAYE Bureau

Jest to idealna us?uga dla klientów, którzy maj? dowoln? liczb? bezpo?rednio zatrudnionych pracowników PAYE, ale nie chc? kosztów i k?opotów z prowadzeniem w?asnej listy p?ac.

Mo?emy wyeliminowa? wszelkie naciski zwi?zane z konfiguracj?, przetwarzaniem i p?atno?ciami pracowników, aby? móg? skoncentrowa? si? na maksymalizacji twojego biznesu.

Poniewa? zmiany w zakresie ubiegania si? o koszty podró?y i utrzymania wp?yn??y na pracowników Umbrella PAYE w 2016 r., Opcja ta sta?a si? bardziej popularna dla osób znajduj?cych si? na ni?szym szczeblu skali p?ac, które obecnie nie korzystaj? ze zwrotu kosztów.

Korzy?ci obejmuj?

Non-CIS Self Employed Sole Trader

Wci?? popularny wybór dla kontrahentów, którzy chc? najprostszego sposobu bycia samozatrudnionym jako przedsi?biorca jednoosobowy, a nie jako spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?. Ta opcja jest odpowiednia dla wszystkich pracowników spoza bran?y budowlanej, którzy ch?tnie dokonaj? samooceny na koniec roku, ale bez k?opotów z byciem dyrektorem firmy i odpowiedzialno?ci?, która przynosi.

Jedno zaanga?owanie handlowca zawiera nast?puj?ce aspekty:

 • Wymagany jest wyj?tkowy numer identyfikacji podatkowej i dowód samozatrudnienia.
 • Proces potwierdzaj?cy, czy prawo SDC istnieje w odniesieniu do okre?lonej roli lub zlecenia, jest wa?ny dla celów zwi?zanych z zatrudnieniem (odpowiedzialno?? Agencji).
 • Fundusze s? wyp?acane brutto bez potr?ceń, niezale?nie od zatrzymanej mar?y firmy.
 • Wszystkie podatki i NI do zap?acenia na koniec roku przez pracownika.
 • Wszyscy podwykonawcy s? zatrudniani na podstawie w pe?ni zgodnej umowy na us?ugi, mog? swobodnie znajdowa? swoje w?asne zlecenia / szczegó?y pracy i maj? prawo do zast?pienia.
 •  Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej i ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków w standardzie (je?li wymagane).
 •  NIC Protect zapewnia ochron? ubezpieczeniow? przed potencjalnymi zapytaniami o status.
 •  Cotygodniowe przekazy pieni??ne w celu pokazania podzia?u zarobków. Dost?pne na portalu kontrahenta.

Podobnie jak w przypadku CIS, wprowadzenie "Po?redników w terenie" lub "Ustawodawstwo agencji" w kwietniu 2014 r. I pó?niejsze obowi?zki sprawozdawcze rozpocz?te w 2015 r. Oznaczaj?, ?e wa?ne jest ustalenie, czy istnieje nadzór, kierowanie lub kontrola (lub prawo) ka?demu pracownikowi co do sposobu wykonywania swoich obowi?zków, na ka?de zlecenie.

Wskazane jest, aby ka?dy, kto by?by obj?ty zakresem SDC (lub prawa), nie by?by odpowiedni dla tego modelu i musia?by by? sklasyfikowany jako PAYE.

Skontaktuj si? z nami

Ró?ne agencje, ten sam orbitalny

To, ?e przenosisz agencje, nie oznacza, ?e ??musisz nagle zmieni? dostawc? p?ac i potencjalnie ponosi? wi?cej kosztów za mniejsz? us?ug?. Po prostu daj nam zna? nazw? nowej agencji i dane kontaktowe, a my zajmiemy si? reszt?. Wspó?pracujemy z setkami agencji w ca?ej Wielkiej Brytanii i mo?emy w ci?gu kilku minut ustali? z nimi p?atno?ci. Je?li nie zapytasz, nigdy si? nie dowiesz.

Skontaktuj si? z nami teraz, je?li chcesz nadal korzysta? z naszych us?ug w swojej nowej agencji:

Orbital Job Board

Ma nawet najdrobniejsze wolne miejsca w wiod?cych agencjach w Wielkiej Brytanii:

Nowe rejestracje

  01226 444 445

info@orbitalservices.co.uk

Rejestracja online

Portal kontrahentów

Logowanie do portalu

Dom

Aplikacja orbitalna

Pobierz ju? dzi?

?

? 2019 Orbital Payroll Group Ltd. Wszystkie prawa zastrze?one |    Polityka prywatno?ci    | Sie? przez FCD

? 2018 Orbital Payroll Group Ltd. Wszelkie prawa zastrze?one

Ostatnie czasy przynios?y wi?ksz? kontrol? ze strony HMRC na temat sposobu p?acenia wykonawców podczas tymczasowych zadań. Dlatego wa?ne jest, aby korzysta? z us?ug dostawcy, któremu mo?esz zaufa?, i dlaczego zaanga?owanie si? w orbit? mo?e zabezpieczy? Ci? przed niespe?niaj?cymi wymagań programami.

Oferujemy kompleksow? obs?ug? opcji p?acowych, dostosowan? do ka?dego poziomu zarobków i oferuj?c? przyjazne, rzetelne i pouczaj?ce porady z uwzgl?dnieniem naszych warto?ci "Klient i Wykonawca CARE":

dobezu?yteczny
ZAuwa?ny
Rinteligentny
mibardzo szybko

pl_PLPolish
en_GBEnglish pt_PTPortuguese (Portugal) ro_RORomanian pt_BRPortuguese (Brazil) pl_PLPolish
一本一道高清在线无码-一夲道DVD高清无码