Witamy w aplikacji Orbital

Dost?pne na Androida i iOS.

Aby uczci? nasze ostatnie 10 lat handlu w sektorze wynagrodzeń pracowników tymczasowych / kontrahentów, z przyjemno?ci? og?aszamy wprowadzenie aplikacji Orbital!

Celem aplikacji jest zaoferowanie naszym kontrahentom przyjaznego dla u?ytkownika, ulepszonego pakietu oprogramowania, który przyspieszy dost?p do odcinków wyp?at, rejestruje szczegó?y i oferuje ?atwe do zrozumienia informacje o naszych us?ugach.

B?dzie równie? zawiera? szczegó?y dotycz?ce wszelkich istotnych produktów naszych partnerów, np. Inteligentnych emerytur - którzy opiekuj? si? naszymi obowi?zkami autorejestracji, a tak?e najnowsze informacje dotycz?ce naszych pracowników.

?wiat wynagrodzeń kontrahentów ewoluowa? szybko w ostatnich latach, nie wi?cej ni? potrzeba natychmiastowego sprawdzenia szczegó?ów p?atno?ci.

Teraz, dzi?ki aplikacji Orbital, wszelkie opó?nienia s? w przesz?o?ci i mo?esz cieszy? si? prostym, bezstresowym produktem na wyci?gni?cie r?ki z dost?pem 24/7. Pobierz aplikacj? ze swoich zwyk?ych sklepów.

Jak korzysta? z aplikacji

Po pierwsze, stwórz swój profil

Wybierz link ?Nie zarejestrowano z Orbitalem”, który mo?na znale?? w ?Zarejestruj si? u nas” lub ?Nowa praca? Przyciski na g?ównym pulpicie.

B?dziesz pytany wype?ni?: Nazwa U?ytkownika, adres e-mail, has?o Powtórz has?o. Tjego nast?pnie utworzy w?asny profil specjalnie do logowania do aplikacji, który pozwala na wykorzystanie tych funkcji ...

Zarejestruj si? u nas

Je?li nadal musisz wype?ni? niektóre formularze rejestracyjne dla nas, po zalogowaniu si? do aplikacji mo?esz zarejestrowa? swoje dane dotycz?ce przydzia?u i niektóre dane osobowe dla osoby pracuj?cej na w?asny rachunek w Umbrella PAYE lub CIS, która nast?pnie wygeneruje pakiet rejestracyjny wys?any do Ciebie e-mailem, aby? móg? podpisa? si? elektronicznie. Ponadto mo?esz zrobi? zdj?cie swoich dokumentów to?samo?ci lub przes?a? wcze?niej zapisany plik, aby potwierdzi? swoje prawo do pracy w Wielkiej Brytanii.

Po przes?aniu dokumenty zostan? przes?ane do nas, aby poinformowa? nas, ?e jeste? zarejestrowany i gotowy do zap?aty.

Nowa praca? Zabierz nas ze sob?

Chcemy, aby? by? zadowolony z ogólnego do?wiadczenia orbitalnego i masz nadziej?, ?e zechcesz zosta? z nami, przechodz?c do nowych zadań.

Aby poinformowa? nas, kiedy przenios?a? si? do nowej roli przydzia?u lub pracy itp., Po prostu wype?nij dane w tej sekcji, naci?nij Wy?lij, a my mo?emy skontaktowa? si? z klientem w Twoim imieniu, aby poinformowa? ich, ?e jeste? zarejestrowany u nas. Dzi?ki temu wszystkie dane dotycz?ce ?zarobków” s? przechowywane w jednym miejscu i zmniejsza si? konieczno?? ponownej rejestracji za ka?dym razem, gdy przenosisz agencj? / klienta końcowego.

Logowanie do portalu

Pozwala to na przegl?danie odcinków wyp?at / przelewów tygodniowo i przesy?anie wydatków (je?li dotyczy) na g?ównym portalu wykonawcy Orbital. Dost?p do niego uzyskuje si? poprzez oddzielne logowanie (do logowania do aplikacji), które wysy?amy do Ciebie e-mailem, po rejestracji. Po prostu wybierz nazw? u?ytkownika i has?o, aby zacz?? dzia?a?.

Istniej?cy u?ytkownicy portalu orbitalnego

Je?li jeste? przyzwyczajony do wcze?niejszego logowania przez nasz? stron? internetow? (orbitalservices.co.uk), ta aplikacja. Wersja zapewnia szybszy dost?p do dokumentów p?acowych w zasi?gu r?ki. Je?li wolisz korzysta? ze strony, nie kr?puj si?!

Inne funkcje

Poruszanie si? po aplikacji zosta?o zaprojektowane tak, aby by?o ?atwe i zrozumia?e, ale daj nam zna?, je?li tak nie jest! Mamy informacje na temat samozatrudnienie i Parasol PAYE, emerytury, a przewodnik po portalu Orbital i a sekcja wiadomo?ci. Jest te? obowi?zkowy skontaktuj si? z nami, FAQ sekcja i naprawd? ekscytuj?ce fragmenty polityki i Listy kontrolne od prawa do pracy. Mo?esz równie? zaktualizowa? swój profil, gdy jest to wymagane, oprócz korzystania z rejestracja i nowe szczegó?y pracy wspomnieli?my wcze?niej.

?2020 Orbital Payroll Group Ltd. All Rights Reserved

pl_PLPolish
en_GBEnglish pt_PTPortuguese (Portugal) ro_RORomanian pt_BRPortuguese (Brazil) pl_PLPolish
一本一道高清在线无码-一夲道DVD高清无码