Zobowi?zanie do zgodno?ci

Zobowi?zanie do zgodno?ci

W zwi?zku z naszym przegl?dem pracodawców HMRC i wydatkami na wydatki, kolejnym krokiem naszego sta?ego d??enia do zgodno?ci by?o uzyskanie audytów i akredytacji z uznanymi w bran?y organami.

Co to znaczy?

To nie tylko potwierdza naszym klientom agencyjnym, ?e mog? polega? na przejrzystej i zgodnej us?udze p?acowej dla spokoju ducha, np. Podczas przegl?dania ich PSL, ale tak?e pokazuje kontrahentów, z którymi wspó?pracujemy, ?e ich sprawy s? zarz?dzane zgodnie z najlepszymi praktykami w ca?y czas.

Profesjonalny paszport

Professional Passport to niezale?na organizacja cz?onkowska dzia?aj?ca we wszystkich sektorach rynku elastycznych pracowników.

Piecz?? zatwierdzenia Professional paszport jest przyznawana tylko firmom, które przesz?y rygorystyczny audyt zgodno?ci, a tak?e s? u?ywane przez wiele agencji jako punkt odniesienia podczas przegl?du dostawców p?ac. Orbital zakończy? wszystkie kontrole PP i jest w pe?ni zatwierdzonym cz?onkiem.

PRYZMAT

PRISM to nienastawione na zysk profesjonalne stowarzyszenie handlowe, które reprezentuje i promuje interesy swoich cz?onków, którzy dzia?aj? w sektorze profesjonalnych po?redników p?atniczych.

Sektor obejmuje us?ugodawców, którzy oferuj? wsparcie dla pracowników tymczasowych i firm rekrutacyjnych, ?wiadcz?c us?ugi p?acowe, zatrudniaj?c pracowników za po?rednictwem struktury spó?ki-matki oraz us?ugi w zakresie us?ug ksi?gowych dla pracowników, którzy prowadz? dzia?alno?? za po?rednictwem w?asnej spó?ki z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, cz?sto okre?lanej jako PSC.

Cz?onkowie wybieraj? Komitet Wykonawczy, który kieruje priorytetami i dzia?aniami Stowarzyszenia.

Apsco

Utworzono Stowarzyszenie Profesjonalnych Firm Profesjonalnych (APSCo), aby zapewni? wszystkim firmom zaanga?owanym w rekrutacj? profesjonalnych talentów, którzy s? zaanga?owani w doskona?o??, specjalistyczne wsparcie i wyró?niaj?cy si? g?os, którym musz? odnie?? sukces. Daje to kandydatom i pracodawcom godn? zaufania cech?, zapewniaj?c jednocze?nie firmom cz?onkowskim innowacyjny zakres us?ug opracowanych dla nich przez ekspertów rekrutacyjnych.

101 Borough High Street, Londyn, SE1 1NL

FCSA

Jako zwi?zek zawodowy dla profesjonalnych s?u?b zatrudnienia (parasol, ksi?gowo??, lista p?ac), FCSA dzia?a na rzecz wspierania sektora i elastycznej si?y roboczej. Wspó?pracownicy i cz?onkowie stosuj? si? do naszej Karty, która potwierdza, ?e ??ich firmy dzia?aj? legalnie i s? prowadzone przez Fit & Proper Persons.

ZESPó?

TEAM to najwi?ksza sie? niezale?nych rekruterów w Wielkiej Brytanii. TEAM zapewnia cz?onkom rekrutacj? i zatrudnienie, dzi?ki czemu cz?onkowie mog? oferowa? wszystkie korzy?ci zwi?zane z lokalnym niezale?nym rekruterem, a jednocze?nie mog? korzysta? z po??czonego potencja?u sieciowego w ponad 700 lokalizacjach.

  0845 838 888 7

  0203 198 0094

  +44 (0) 8458 997 388

  0203 772 8622

  01730 890476

  professionalpassport.com

  www.prism.contractors

  info@apsco.org

  julia.kermode@fcsa.org.uk

  team@jobsatteam.com

Orbital Payroll Group jest cz?onkiem-za?o?ycielem PRISM.

?2020 Orbital Payroll Group Ltd. All Rights Reserved

pl_PLPolish
en_GBEnglish pt_PTPortuguese (Portugal) ro_RORomanian pt_BRPortuguese (Brazil) pl_PLPolish
一本一道高清在线无码-一夲道DVD高清无码